Pokyny k návšteve EkoTechnoParku
Všeobecné pokyny k návšteve EkoTechnoParku (ETP)
 • Osoby mladšie ako 18 rokov majú vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Sprevádzajúce osoby nesmú stratiť z dohľadu sprevádzané osoby.
 • Účastníci podujatia a návštevníci sa môžu zdržiavať na území ETP iba v čase vyhradenom pre podujatie.
 • Odporúčame, aby ste si uložili do úschovne rozmerné veci a cenné predmety.
 • Vedenie ETP neručí za odložené veci bez dohľadu.
Návštevníci ETP sú povinní:
 • opustiť ETP po skončení podujatia;
 • pohybovať sa na území ETP tak, aby nebol narušený pohyb ostatných účastníkov podujatia, personálu ETP a dopravných prostriedkov;
 • dávať pozor na výsadbu a opatrne zaobchádzať s prístrojmi a zariadeniami ETP;
 • pri presune po území ETP dávať pozor na stavebné stroje, mechanizmy a na dopravné prostriedky v prevádzke;
 • odhadzovať odpadky iba do nádob na to určených a dbať na hygienu ETP.
Pri návšteve ETP sa zakazuje:
 • jazdiť na bicykli, mopede, motocykli, kolobežke, kolieskových korčuliach, skateboardoch, hyposkútroch, segwayoch a pod.;
 • približovať sa na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov k pracoviskám, dopravným prostriedkom a technike (zariadeniam), ktoré sú v prevádzke;
 • vstúpovať do vody, kúpať sa, chytať ryby v jazerách, fontánach a iných vodných plochách ETP;
 • zbierať a konzumovať plody zo stromov a kríkov na území ETP, odlamovať vetvičky stromov a kríkov, trhať kvety;
 • narušovať požiadavky požiarnej bezpečnosti (klásť oheň, používať pyrotechnické výrobky atď.);
 • fajčiť mimo vyhradených priestorov;
 • piť na území ETP alkoholické nápoje, nápoje s nízkym obsahom alkoholu a pivo;
 • používať rádiom riadené modely, bezpilotné lietajúce zariadenia (na, nad alebo v okolí územia ETP);
 • prekračovať oplotenie, vstupovať do priestorov vyznačených tabuľami “VSTUP PRE PERSONÁL”, “VSTUP ZAKÁZANÝ” a “NEBEZPEČNÉ”, do služobných a technických miestností, do zóny obsluhy a staveniska;
 • liezť na oplotenie, parapety, stĺpy, svetelné zariadenia, plochy pre apartúru a zariadenia, na stromy, strechy, budovy a inú architektúru, zábradlia, rúry, komíny, koľajnice a iné prvky koľajovej štruktúry, nosné konštrukcie a iné zariadenia, ktoré nie sú určené pre pobyt ľudí;
 • opierať sa o siete, sklo, mreže, stĺpy, oplotenie, zábradlia, rúry, komíny a prvky koľajovej štruktúry;
 • dotýkať sa alebo otvárať elektrické, dieselové generátorové zariadenia a iné zdroje elektrického prúdu;
 • nachádzať sa v zóne pohybu dopravných prostriedkov alebo vstupovať za oplotenie koľajovej štruktúry;
 • zasahovať do obsluhy riadenia dopravných prostriedkov, techniky a zariadenia;
 • nachádzať sa v ceste alebo za dopravným prostriedkom so zapnutým motorom (v zóne obmedzenej viditeľnosti vodiča);
 • umiestňovať na akékoľvek plochy a predmety - nápisy, oznamy, plagáty a pod. reklamné prostriedky;
 • prechádzať a zdržovať sa na území ETP bez obuvi, s výnimkou špeciálnych miest;
 • používať slúchadlá okrem načúvacích prístrojov na území EPT;
 • predávať tovar alebo sa venovať akejkoľvek obchodnej činnosti na území ETP bez povolenia vedenia ETP.

V ETP sa zakazuje mať pri sebe:
 • strelné zbrane, pneumatické, elektrošokové, plynové, ručné (prak, luk a pod.), signálne a studené zbrane a konštrukčne podobné výrobky, súčiastky a komponenty zbraní, muníciu a ich imitácie a modely ako aj iné predmety, ktoré by sa mohli použiť na spôsobenie škody;
 • výbušné látky a výbušné zariadenia, ich makety, pyrotechnické výrobky, silné chemické látky, horľavé, zápalné, jedovaté, rádioaktívne, narkotické a psychotropné látky a tiež iné predmety a látky, ktoré môžu ohroziť život a zdravie ľudí, spôsobiť materiálne škody na veciach účastníkov a na majetku ETP alebo by prekazili zábavné podujatia;
 • alkoholické, nízkoalkoholické nápoje a pivo;
 • nápoje v sklenených nádobách, v tetrapakových a plastových fľašiach (s výnimkou nealkoholických nápojov s objemom najviac 0,5 litra);
 • veľké zvitky, tašky, kufre a iné predmety, ktoré prekážajú ostatným účastníkom a normálnemu priebehu podujatia;
Pokyny pre jazdu v dopravných prostriedkoch SkyWay
 • Vstup je povolený pre návštevníkov, ktorí majú vstupenky určeného vzoru.
 • Po schodoch musíte chodiť po pravej strane, plynule bez zastavovania, pridržiavať sa zábradlia, netlačiť sa a nevešať sa na zábradlie.
 • Počas nastupovania (vystupovania) do dopravného prostriedku bezpodmienečne dodržiavajte pokyny organizátorov predvádzacej jazdy.
 • Nastupujte a vystupujte do/z dopravného prostriedku len na nástupnej plošine podľa pokynov a so súhlasom pracovníka ETP.
 • Keď sa nachádzate vo vnútorných plochách kotvových pilierov (staniciach), nestrkajte sa, nepribližujte sa k okraju nástupnej plošiny, nevstupujte za oplotenie a zdržujte sa v bezpečnej vzdialenosti od prichádzajúceho (odchádzajúceho) dopravného prostriedku.
 • Zakazuje sa jazda osobám pod vplyvom alkoholu, narkotických, toxických látok alebo pod vplyvom psychotropných a iných omamných látok.
 • Je zakázané nastupovať do dopravného prostriedku s nápojmi, zmrzlinou, jedlom a objemnými predmetmi.
 • Ak stojíte, držte sa a buďte opatrní.
 • V dopravnom prostriedku nenechávajte odpadky.
 • V priestore pre cestujúcich nefajčite a nepite alkohol.
 • Nepoužívajte otvorený plameň v dopravnom prostriedku.
 • Nenoste oblečenie alebo predmety, ktoré by mohli znečistiť interiér dopravného prostriedku alebo oblečenie ostatných cestujúcich.
 • Nedotýkajte sa núdzového vybavenia dopravného prostriedku, pokým nenastala situácia, ktorá by ohrozovala život a zdravie cestujúcich.
 • Nevykláňajte sa z okien dopravného prostriedku.
 • Nevhadzujte do okien dopravného prostriedku žiadne predmety.
 • Nevystupujte z dopravného prostriedku v prípade núdzového zastavenia bez povolenia pracovníkov ETP.
 • Neotvárajte dvere dopravného prostriedku sami, nezabraňujte otváraniu a zatváraniu dverí.
 • Neopierajte sa o dvere dopravného prostriedku.
 • V dopravnom prostriedku nepoužívajte aerosoly.