ÖkoTehnoPargi külastamise reeglid
SkyWay ÖkoTehnoPargi (ÖTP) üldised külastusreeglid
 • Alla 18-aastastel isikutel ei ole lubatud külastada ÖTP-d ilma täisealise saatjata. Saatjad ei tohi jätta saadetavaid järelvalveta.
 • Üritusel osalejad ja külastajad tohivad ÖTP territooriumil viibida ainult ürituse toimumise ajal.
 • Suuremõõtmelised esemed ja väärtasjad on soovitatav jätta hoiukappidesse.
 • ÖTP administratsioon ei vastuta järelvalveta jäetud esemete eest.
ÖTP külastajad on kohustatud:
 • ürituse lõppedes ÖTP-st lahkuma;
 • territooriumil ringi liikudes mitte segama üritusel osalejate, ÖTP personali ja transpordivahendite liikumist;
 • suhtuma hoolivalt ÖTP haljasaladesse, ehitistesse ja varustusse;
 • ÖTP territooriumil ringi liikudes olema ettevaatlik töötavate ehitusmasinate ja –mehhanismide ning transpordivahenditega;
 • viskama prügi ainult selleks ettenähtud kohtadesse ja mitte rikkuma ÖTP sanitaarset olukorda.
ÖTP külastamisel on keelatud:
 • Parki siseneda ja pargi territooriumil liikuda jalgrattal, mopeedil, mootorrattal, skuutril, rulluiskudel, rulaga, tasakaaluliikuril, segway-l jne;
 • minna tootmisobjektidele, liikuvatele transpordivahenditele ja töötavale tehnikale (seadmetele) lähemale kui 10 meetrit;
 • minna vette, ujuda, tiikidest, purskkaevudest või teistest ÖTP veekogudest kala püüda;
 • korjata ja süüa ÖTP territooriumil puudel ja põõsastel kasvavaid puuvilju ja marju, murda puudelt ja põõsastelt oksi, rebida lilli;
 • rikkuda tuleohutuse nõudeid (süüdata lõket, kasutada pürotehnikat jne);
 • suitsetada selleks mitte ettenähtud kohtades;
 • tarbida ÖTP territooriumil kanget alkoholi, kergeid alkohoolseid jooke ja õlut;
 • kasutada raadiojuhitavaid mudeleid ja mehitamata lennuvahendeid (ÖTP territooriumil, selle kohal ja ümbruses);
 • teenindus- ja tehnilistes piirkondades ületada aiapiiret ja siseneda territooriumile, mis on märgistatud siltidega “SISENEMINE PERSONALILE”, “SISSEPÄÄS KEELATUD”, “OHUTSOON”;
 • ronida aiapiiretel, kaitsevallidel, valgustusseadmetel, varustuse ja seadmete hoiuplatsidel, puudel, katustel, arhitektuurivormidel, reelingutel, torudel, käsipuudel, rööbastee struktuurielementidel, kandekonstruktsioonidel või teistel rajatistel, mis ei ole ette nähtud inimeste kandmiseks;
 • toetuda kaitsevõrkudele, klaasidele ja võredele, postidele, taradele, piiretele, torudele käsipuudele, teestruktuuri elementidele;
 • puutuda või avada elektrikilpe, diiselgeneraatoreid ega muid toiteallikaid;
 • viibida transpordivahendite liikumisalal või ületada teestruktuuri piirdeid;
 • sekkuda sõidukite, tehnika või seadmete haldamisse;
 • viibida liikumisrajal või töötava mootoriga sõiduvahendi taga (sõidukijuhi piiratud nägemisväljas);
 • paigaldada mistahes pinnale või esemetele märgiseid, kleepida reklaame, plakateid või mistahes reklaamtooteid;
 • liikuda ja viibida territooriumil jalanõudeta, välja arvatud eraldi kohtades;
 • kasutada ÖTP territooriumil viibides kõrvaklappe, välja arvatud kuuldeaparaate;
 • tegeleda ÖTP territooriumil ilma ÖTP omaniku loata kaupade müügiga või mistahes kommertstegevusega.

ÖTP-sse on keelatud tuua:
 • süttivaid, pneumaatilisi, elektrilöögi, gaasi, mürsu, signaali, külmrelvade ja ülesehituselt nendega sarnaseid esemeid, mida saab kasutada kahju tekitamiseks;
 • Lõhkeaineid ja lõhkeseadeldisi, nende mudeleid, pürotehnilisi esemeid, tugevatoimelisi keemilisi aineid, põlevaid, süttivaid, mürgiseid, radioaktiivseid, narkootilisi, psühhotroopseid või muid taolisi esemeid või aineid, mis võivad kujutada ohtu inimeste elule ja tervisele, tekitada füüsilistele isikutele või ÖTP varale materiaalset kahju, takistada meelelahutusürituste läbiviimist;
 • kanget alkoholi, kergeid alkohoolseid jooke ja õlut;
 • klaaspudelites, tetrapakkides ja plastpudelites jooke (välja arvatud maksimaalselt 0,5 liitrised karastusjoogid);
 • suuremõõtmelisi pakke, kotte, kohvreid või muid esemeid, mis häirivad teisi osalejaid ja ürituse normaalset korraldust.
SkyWay transpordivahendites sõitmise eeskirjad
 • Sõitma lubatakse külalised, kellel on pilet vastavale mudelile.
 • Trepil tuleb liikuda paremal pool, peatumata, reelingust kinni hoides, ei tohi tõugelda ega upitada ennast üle reelingu ääre.
 • Transpordivahendisse peale- ja mahaminekul tuleb rangelt jälgida demonstratsioonsõitude korraldajate nõudeid.
 • Transpordivahendisse pealeminek ja sellest mahatulek toimub ainult laadimiskohas korralduste järgi ja ÖTP töötaja loal.
 • Peatudes ankurtugede (jaamade) sisealadel, ei tohi tõugelda, läheneda platvormi ja kaitsetara äärtele ning lähenevast (lahkuvast) transpordivahendist tuleb püsida ohutus kauguses.
 • Sõita on keelatud inimestel, kes on alkoholi, narkootiliste või toksiliste ainete joobes või psühhotroopsete ainete või muude joovastavate ainete mõju all.
 • Transpordivahendisse on keelatud siseneda jookide, jäätise, söögi ja suuremõõtmeliste esemetega.
 • Sõidu ajal salongis seistes tuleb ohutust silmas pidades käetoest kinni hoida.
 • Transpordivahendi salongi ei tohi risustada.
 • Transpordivahendi salongis ei tohi suitsetada ega tarbida alkohoolseid jooke.
 • Transpordivahendi salongis ei tohi kasutada lahtist tuld.
 • Ei tohi kanda riideid või esemed, mis rikuksid transpordivahendi salongi või teiste reisijate riideid.
 • Sõiduki avariiseadet ei tohi kasutada olukorras, mis ei ohusta reisijate elu ja tervist.
 • Transpordivahendi aknaavadest ei tohi midagi välja pista.
 • Transpordivahendi akendesse ei tohi visata esemeid ega objekte.
 • Transpordivahendist ei tohi avariiolukorras väljuda ilma ÖTP töötaja loata.
 • Transpordivahendi uksi ei ole lubatud omavoliliselt avada, samuti ei tohi segada uste avanemist ja sulgumist.
 • Transpordivahendi uksele ei tohi nõjatuda.
 • Transpordivahendi salongis ei tohi kasutada aerosoole.